Păcatele Înaintașilor

Photo by Erico Marcelino on Unsplash

Sara s-a trezit cu un zbucium, deschizând din reflex ochii larg. Un impuls greu de suprimat chiar dacă nimeni nu mai avea vedere în ziua de azi.

Bâjbâind cu mâini tremurânde după șalul ei subțiat de trecerea timpului, se îmbracă într-o liniște absolută, astfel încât să nu-i…

--

--

--

Certified bookworm, published author, hopeful dreamer, advertising professional. Writing about life and self-growth. https://www.amazon.com/dp/B09JRJ3P5T

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
A.M. Radulescu

A.M. Radulescu

Certified bookworm, published author, hopeful dreamer, advertising professional. Writing about life and self-growth. https://www.amazon.com/dp/B09JRJ3P5T

More from Medium

Dudhwa Tiger Reserve: The Terai heaven

In Space, No One Can Hear You Scream … And Other Myths

May Fool’s Day

Short Story: Strangers in the Night